Πιστοποίηση από την ISST

Standard Level

  • Εφαρμογή Θεραπείας Σχημάτων
  • Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες εφαρμογής της Θεραπείας Σχημάτων
  • Πραγματοποίηση σεμιναρίων & εποπτειών στη Θεραπεία Σχημάτων σε βασικό επίπεδο (τα οποία δεν οδηγούν σε πιστοποίηση από την ISST) & με την εποπτεία ενός Advanced Level Εκπαιδευτή/Επόπτη

Advanced Level

  • Εφαρμογή Θεραπείας Σχημάτων
  • Συμμετοχή σε κλινικές μελέτες εφαρμογής της Θεραπείας Σχημάτων
  • Πραγματοποίηση μαθημάτων και σεμιναρίων Θεραπείας Σχημάτων
  • Αίτηση για πιστοποίηση ως Εκπαιδευτής/Επόπτης/Αξιολογητής μετά από 3 χρόνια εργασίας ως πιστοποιημένος Θεραπευτής Σχημάτων  και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις όπως αυτές περιγράφονται στο: https://www.schematherapysociety.org/TRAINER-SUPERVISOR-CERTIFICATION 

Back to top