Πρόγραμμα Εποπτειών

Standard Level

Ατομικές Εποπτείες: 20 ώρες

Οι 20 ώρες ατομικής εποπτείας θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση με έναν επόπτη που θα οριστεί για κάθε εκπαιδευόμενο. Προαπαιτείται η ολοκλήρωση του Α’ Κύκλου σεμιναρίων για την έναρξη της εποπτείας στη Θεραπεία Σχημάτων. Ο χρόνος εποπτείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα έτος.

Αριθμός Περιστατικών & Διαδικασία Αξιολόγησης

Προκειμένου ο εποπτευόμενος να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εποπτειών στη Θεραπεία Σχημάτων πρέπει να χρησιμοποιήσει το μοντέλο και να εποπτευθεί στη Θεραπεία Σχημάτων σε δύο (2) κλινικές περιπτώσεις, εκ των οποίων η μία θα πρέπει να είναι  Διαταραχή Προσωπικότητας. Στο σύνολο των δύο περιπτώσεων ο εποπτευόμενος πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 80 συνεδρίες. Ο ελάχιστος αριθμός συνεδριών για κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 25 συνεδριών.

Για την πιστοποίηση ο εποπτευόμενος θα πρέπει να παραδώσει μία ηχογραφημένη συνεδρία μαζί με το Case Conceptualization, η οποία θα  βαθμολογηθεί από ανεξάρτητο βαθμολογητή (εκτός του επόπτη) και πρέπει να συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 4, προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εποπτειών του. Σε περίπτωση μη επιτυχούς αξιολόγησης, ο εποπτευόμενος αποστέλλει νέα ηχογραφημένη συνεδρία μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός μήνα. Το κόστος βαθμολόγησης βαρύνει κάθε φορά τον εποπτευόμενο και ανέρχεται στα 80 Ευρώ.

Advanced Level

Ατομικές Εποπτείες: 40 ώρες

Οι 40 ώρες ατομικής εποπτείας θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση με έναν επόπτη που θα οριστεί για κάθε εποπτευόμενο. Προαπαιτείται η ολοκλήρωση του Α Κύκλου σεμιναρίων για την έναρξη της εποπτείας στη Θεραπεία Σχημάτων.  Ο χρόνος εποπτείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα έτος.

Αριθμός Περιστατικών & Διαδικασία Αξιολόγησης

Προκειμένου ο εποπτευόμενος να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εποπτειών στην Θεραπεία Σχημάτων,  πρέπει να χρησιμοποιήσει το μοντέλο και να εποπτευθεί στη Θεραπεία Σχημάτων σε τέσσερις κλινικές περιπτώσεις (4), εκ των οποίων η μία πρέπει να είναι Διαταραχή Προσωπικότητας. Στο σύνολο των τεσσάρων περιπτώσεων ο εποπτευόμενος πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 160 συνεδρίες. Ο ελάχιστος αριθμός συνεδριών για κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 25 συνεδριών.

Για την πιστοποίηση ο εποπτευόμενος θα πρέπει να παραδώσει δύο ηχογραφημένες συνεδρίες μαζί με τα Case Conceptualization, οι οποίες θα  βαθμολογηθούν από ανεξάρτητο βαθμολογητή (εκτός του επόπτη) και πρέπει να συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 4,5 , προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εποπτειών του. Σε περίπτωση μη επιτυχούς αξιολόγησης, ο εποπτευόμενος αποστέλλει  νέες ηχογραφημένες μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός μήνα. Το κόστος βαθμολόγησης βαρύνει κάθε φορά τον εποπτευόμενο και ανέρχεται στα 80 Ευρώ.

Χρονικά Όρια

Κάθε υποψήφιος έχει 3 χρόνια περιθώριο, από τη στιγμή ολοκλήρωσης του προγράμματος σεμιναρίων, για να πραγματοποιήσει το σύνολο των εποπτειών και να υποβάλλει αίτηση για πιστοποίηση.